Folio 45
Folio 45  Ref: SM0302
Flying Fingers
Advanced Level

Tunes in the book:
Dunkeld Steeple
Hornpipe/Trumpet Hornpipe
Lady Ann Hope's Favourite
Lady Shaftsbury
Miss Graham of Inchbrakie
Mrs Donaldson
Gleann Gollaidh
Puinneagan Cail
Bothan airidh ‘m braighe Raineach
Am Monadh Liath
Oran na Maighdinn Mhara