Folio 41
Folio 41  Ref: SM0298
Lullabies, Airs & Dances Volume 2
Elementary Level

Tunes in the Book:
Tha Mi Sgith
Crònan Chàrsaig
Chi mi na Mor-Bheanna
Caidil M'ulaidh
Braigh Loch Iall
‘S mealt’ an Chridhe tha nan Com
Mo Mhairi Bhan
The Little and the Great Mountain
Bill Bones Hornpipe/Pet of the Pipes
The Golspie Gathering {2 Clarsach}