Tunes to Share Book 5
Tunes to Share Book 5  Ref: SM0687
Crodh Chailein (Colin's Cattle) / Kate Dalrymple
The Banks of Allan Water
Si mo Leannan an te ur (How I love the maiden fair)
Tha Bhuaidh ais an Fhigheadair (The weaver's triumph)
Robin Adair
All at Sea