Tunes to Share Book 4
Tunes to Share Book 4  Ref: SM0686
The Mill, Mill O
Caidil Gu Lo (Sleep on till day)
Cronan Charsaig (Carsaig Lullaby)
Mo Nighean donn Bhoidheach (My nut brown maiden) / Mo Run Geal Dileas (My faithful fair one)
MacLean's Welcome
Morag's Cradle Song
Mo Chailin Dileas Donn (My faithful brown-haired lass)