Mist Covered Mountains
Mist Covered Mountains  Ref: Alaw070
CONTENTS
01 Bàigh Na Hearadh (Bays of Harris)
02 Leanabh An Àigh (Child in a Manger)
03 Crodh Chailein (Colin's Cattle)
04 Teann a-nall (Come, Come)
05 Nam Bu Leam Fheìn Thu (Dream Angus)
06 Sìne Bhàn (Fair Jean) (Le Beau Jean)
07 Soraidh Slàn Le Fionnairidh (Farewell to Fuinary)
08 Chì Mi'n Toman (I See the Hillock)
09 Cha Bhi Mi Gad Thàladh (I Will Not Sing You A Lullaby)
10 Tàll An Crodh, Faigh An Crodh (Milking Song)
11 Chì mi na Mòr-Bheanna (Mist-Covered Mountains)
12 Mo Dhachaigh (My Home) (Chez Moi)
13 Seice Ruairidh (Ruairidh's Hide)
14 Cuan Nan Anam (Sea of Souls)
15 Caidil Gu Là (Sleep Till Morning)
16 Am Bàta Arainn (The Arran Boat Song)
17 Gràdh Geal Mo Chridhe (The Eriskay Love Lilt)
18 Gràdh Geal Mo Chridhe (The Eriskay Love Lilt) (more advanced version)