Gwledd Geltaidd / A Celtic Feast - Book 2 - Scotland
Gwledd Geltaidd / A Celtic Feast - Book 2 - Scotland  Ref: Alaw029
CONTENTS
1. Trì Puirt-cruinn Traidiseanta (Three Traditional Jigs) - arr. Ailie Robertson
2. Bràighe Loch Iall (Braigh Loch Iall) - arr. Ailie Robertson
3. Pòs Mi sa Mhionaid (Marry Me Now) - arr. Ailie Robertson
4. Tha an Diabhal air falbh leis a’ Ghàidsear (The Deil's Awa Wi' th' Exciseman) - arr. Ailie Robertson
5. Atharrachaidhean air Tulach Gorm (Variations on Tullochgorum) - J.S.Skinner arr. Ailie Robertson
6. Taigh Coilsfield (Coilsfield House) - arr. Ailie Robertson
7. Trì Ruidhlichean Albannach (Three Scottish Reels) - arr. Ailie Robertson
8. Srath-spè agus Ruidhlichean (Strathspey and Reels) - arr. Ailie Robertson