Folio 40
Folio 40  Ref: SM0297
Lullabies, Airs & Dances Volume 1
Elementary Level

Tunes in the Book:
Tuireadh Iain Ruaidh
The Fairy Lullaby
Crodh Chailein
An Gaidheal ‘s a Leannan
Caidil gu lo
A Ghaoil, Saoil am Faigh Mi Thu?
An Cala Seimh
Seann Triubhas/Soldier's Joy
Fagail Bharraidh
Ceolraidh Dunoon 2000