A' Cheud Cheum
A' Cheud Cheum  Ref: SM310
Tunes in the book:
Ailein duinn a luaidh 's a leinidh
A man's a man for a' that
An cluin thu mi mo nighean donn?
An Teid Thu Leam, A Mhàiri?
Bha mi latha samhraidh
Britches Full of Stitches
Calum Sgaire
Calum's Road
Chan eil mo leannan ann an seo
Cnoc Mhàrtainn
The Cockle Gatherer
Coulter's Candy
Crodh Laoidh nam Bodach
Cumha Choire Cheathaich
Dr Boyd's Jig
Fail Oro mar dh'fhàg sinn
Fear a' phige
Fonn Beag aig Innes
Gheibh Sinn Ribeannan Mòra
The Glen Where the Deer Is
Greensleeves (3 part Scottish Version) 
Gu ma Slan do na Fearaibh
Hector the Hero
Ho ro Uilleim
I see Mull
umping Geordie
Kate Dalrymple
The Keel Row
Kirree fo Niaghtey
Leanabh an aigh
MacFarlane's Rant
Marnie Swanson of the Grey Coast
Mi le m'uilinn air mo ghlùin
Morning has broken
O'er the Bows to Ballindalloch
Oran Mòr Mac Leòid
The Rakes of Mallow
Roxburgh Castle
Ruidhleadh an Gille Cam
The Sailor's Wife
'S e gaol a' Bhobain Fionnlagh /
Finlay is his father's darling
'S gann Gun Direach mi Chaoidh
'S i Morag a rinn a' bhanais
Sneachd
Tha Smeòrach 'sa Mhadainn Chiùin
Thig am Bàta
Hug-o
The Tongadale Reel
Ubhaidh abhaidh
Willafjord