Folio 15 - Jubilee Folio
Folio 15 - Jubilee Folio  Ref: SM0378
Jubilee Folio
A Selection of Scottish Airs for Clarsach
arr by Anne Macdearmid
Intermediate to Advanced Level

Tunes in the Book:
O Càit an Caidil an Rìbhinn a-Nochd Where Sleeps The Brown Haired Maiden Tonight
Mrs Donalda Macleod
Mac Òg an Iarla Ruaidh
Skye Boat Song
Amazing Grace
Nighean Donn Mo Rìbhinn Òg
Horò Gun Togainn air Hùgan Fhathast
Lowlands of Holland - duet
Durisdeer - duet
Leanabh an Àigh
O Gin I Were Where Gadie Rins
Roxburgh Castle