Cel is rain
Ceòl is Òrain  Ref: A0543
01. The Coffee Cup
02. Mrs Jamieson’s Favourite
03. Crossing the Minch/Tail Toddle
04. Catharsis
05. Hiuraibh O Ghraidh an Tig Thu?
06. Pipe Major Donald Maclean of Lewis
07. A Fhleasgaich Oig is Ceanalta
08. Johnstone Reel/The Long Night
09. Eilean a’ Cheò
10. Breisleach
11. Fàilte Rìoghail gu Mòd 2010
12. Prayer